ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1
ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ

¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ

     
2 ಎಲ್ ಜಿ ಪತ್ತಾರ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ 
     
3 _
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ 
_ _ _
4 ಎಚ್.ಎ .ಬಂಡಿವಡ್ಡರ 
ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್
     
5 ಎಸ್ ಸಿ ಹುನಸಿಮರದ        
6 ಟಿ.ಎಚ್. ದ್ಯಾವನೂರ        

 

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.