ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 2018-19 ಬಜೆಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
2 2017-18 ಬಜೆಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ  
3 2016-17 ಬಜೆಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ