ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 2018-19  ರಶೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
2 2017-18  ರಶೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
3 2016-17  ರಶೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳು